ЕДО-Угода

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ 

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ (ЕДО-УГОДА)

 

Укладення будь-якого договору, де однією із сторін є

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» (код 34252469), з одного боку, та 

ІНШОЮ СТОРОНОЮ, відповідно до договору (угоди, правочину), з якого був здійснений перехід за посиланням на даний Договір Приєднання, з іншого боку, 

в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», є свідченням укладення дійсного Договору Приєднання про застосування електронного документообігу (ЕДО-угода) про нижченаведене і означає що дійсна угода набула чинності разом із набуттям чинності договору, який на неї посилається. Місце укладення ЕДО-Угоди: м. Одеса.

 

1.1. Сторони узгодили наступні визначення термінів, які вживаються по тексту цієї Додаткової угоди:

1.1.1. «М.Е.Dос»; «СОТА» – це системи електронного документообігу, що працюють з різними типами документів: звітами, податковими накладними, актами, договорами в електронному вигляді. В системі «М.Е.Dос», «СОТА» електронні документи стають електронними оригіналами документів, завдяки використанню електронного цифрового підпису; це єдина платформа, що об’єднує всіх учасників документообігу та забезпечує єдиний стандарт обміну, перевірки, захисту та транспортування юридично значущих документів, підписаних електронно-цифровим підписом (далі – ЕЦП). Ідентифікація відправника/одержувача здійснюється на підставі їх ідентифікаційних кодів з ЄДРПОУ. 

1.1.2. Електронні документи (далі – Е-документи) – належно оформлені документи, інформація в яких зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа, які передбачені чинним законодавством. 

Сторони домовилися, що на виконання умов даної Додаткової угоди буде застосовуватись наступний вид електронних документів: 

На виконання договору:

  • Договір;
  • Додаткова угода;
  • Додаток (в тому числі протокол погодження договірної ціни та т.і.);
  • Специфікація;

Первинні документи:

  • Видаткова накладна;
  • Акт приймання-передачі;
  • Акт здачі-прийняття робіт (наданих послуг);

Інші документи:

  • Рахунок; Рахунок-фактура;
  • Акт звірки взаєморозрахунків;
  • Інші документи, необхідність в обміні якими виникне у Сторін.

1.1.3. Кваліфікований електронний підпис(далі – КЕП) – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа (п. 23 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про електронні довірчі послуги»).

 

1.2. Порядок формування електронних документів:

1.2.1. Формування документів за даною Додатковою угодою здійснюється з застосуванням положень Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України «Про електронні довірчі послуги» та діючого законодавства в Україні.

1.2.2. Сторони домовилися про те, що при виконанні умов Договору будуть здійснювати документообіг, в формі електронних документів, для підтвердження описаних в них господарських операцій з використанням систем, зазначених в п.1.1.1. даного Договору, або інших модулів розширення функціоналу, або окремих систем, використання яких письмово погоджено Сторонами.

1.2.3. У разі використання Сторонами Договору системи електронного документообігу, Сторони вживають всіх підготовчих та організаційних заходів для переходу на Е-документи, забезпечують виготовлення необхідних ЕЦП (КЕП) відповідальним співробітникам.

1.2.4. Сторони зобов’язані слідкувати за надходженням Е-документів та своєчасно здійснювати їх приймання та перевірку. Сторона, що здійснює надсилання Е-документа вважається Стороною-відправником, а Сторона, що здійснює отримання Е-документа вважається Стороною-одержувачем

1.2.5. Підготовка Е-документів здійснюється Стороною-відправником в строки, встановлені умовами Договору та чинного законодавства України. Сторона-відправник зобов’язана належним чином скласти Е-документ, підписати його з використанням КЕП та направити Стороні-одержувачу Е-документи, які Сторона-відправник передає/направляє, підписуються з використанням КЕП. 

1.2.6. Сторони домовились, що при використанні електронного документообігу датою здійснення господарської операції при виконанні умов укладених правочинів (договорів) буде вважатися дата складання первинного документа (дата, зазначена на самому документі як його обов’язковий реквізит), незалежно від дати накладання КЕП Сторонами.

1.2.7. Отриманий Стороною-отримувачем від Сторони-відправника документ зазначений в п.1.1.2. даного Договору, вважається прийнятим Стороною-отримувачем, у разі якщо протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати його отримання або іншого, передбаченого Договором строку, Сторона-отримувач не надіслала Стороні-відправнику мотивованої відмови від даного Е-документу. Мотивована відмова від Е-документів надсилається Стороною-отримувачем через механізм відхилення Е-документа з обов’язковим наданням коментарів про обґрунтовані причини такого відхилення.

1.2.8. Сторони дійшли згоди, що розірвання (скасування/анулювання) Е-документа, вже отриманого та прийнятого Стороною здійснюється виключно шляхом складання та підписання Сторонами Акту про анулювання Е-документа. Зазначені Акти про анулювання Е-документа Сторони вправі складати з власної ініціативи або на обґрунтоване прохання іншої Сторони.

1.2.9. У випадку, коли одна із Сторін заявляє про втрату конкретного Е-документа, який попередньо набрав чинності, повторне підписання такого Е-документа не здійснюється. При цьому, Сторона, яка зберігає власний примірник Е-документа, зобов’язується за зверненням Сторони, яка втратила цей Е-документ, надати його доступними електронними каналами зв’язку, або на носії електронної інформації.

1.2.10. Якщо при звірці Сторонами даних про чинні та прийняті Покупцем Е-документи будуть виявлені розбіжності, то по замовчуванню будуть застосовуватися наступні умови чинності Е-документів: 

а) Е-документ який набрав чинності згідно умов Договору, зберігає чинність до моменту його анулювання (розірвання скасування) Сторонами згідно п. 1.2.8. даного Договору;

б) за результатами конкретної господарської операції пріоритетну юридичну силу матиме чинний Е-документ, при наявності за цією ж операцією однорідних аналогічних по суті документів, складених в письмовій (друкованій) формі, незалежно від дати їх оформлення;

в) Е-документ, підписаний Стороною з використанням КЕП і переданий іншій Стороні вважатиметься в усіх випадках підписаним уповноваженим представником Сторони, в межах наданих повноважень, що не потребуватиме щоразу перевірки документів на представництво;

г) юридичну силу буде мати той Е-документ, який останнім був надісланий Стороною-Відправником з використанням КЕП (у випадку наявності кількох різних Е-документів по одній і тій самій господарській операції).

1.2.11. КЕП за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо: 

-КЕП підтверджено з використанням кваліфікованого сертифікату відкритого ключа за допомогою засобів електронного підпису;

-під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового підпису;

-особистий ключ підписанта відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

1.2.12. Сторони домовилися, що Е-документи, які відправлені та підписані Стороною-відправником з використанням КЕП, мають повну юридичну силу, породжують права та обов’язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носії. Підтвердження передачі Е-документів (відправлення, отримання, тощо) вважається легітимним підтвердженням фактичного прийому-передачі таких документів уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.

1.2.13. Сторони погоджуються, що використання засобів криптографічного захисту інформації (далі за текстом ЗКЗІ), які реалізують шифрування і КЕП, достатньо для забезпечення конфіденційності інформаційної взаємодії Сторін щодо захисту від несанкціонованого доступу та безпеки обробки інформації, а також для підтвердження того, що:

-Е-документ надходить від Сторони, яка його передала (підтвердження авторства документа);

-Е-документ не зазнав змін при інформаційній взаємодії Сторін (підтвердження цілісності та автентичності документа);

-фактом отримання Е-документа є події, описані в даному Договорі.

1.2.14. З метою забезпечення безпеки обробки та конфіденційності інформації Сторони зобов’язані:

-не допускати появи в комп’ютерному середовищі, де функціонує система для обміну Е-документами, комп’ютерних вірусів і програм, спрямованих на її руйнування;

-не нищити та / або не змінювати архіви відкритих ключів КЕП, електронних Е-документів;

-не використовувати для підписання Е-документів скомпрометовані ключі.

 

1.3. Сторони самостійно забезпечують збереження свого програмного забезпечення, яке використовується для обміну електронними документами, відкритих ключів ЕЦП та Е-документів, розміщених на своїх комп’ютерах.

1.4. Видача, заміна, знищення Відкритих ключів, в тому числі у випадках їх компрометації, а також видача Посиленого сертифіката відкритого ключа, здійснюється тільки Акредитованим центром сертифікації ключів Сторони зобов’язані повідомити одна одну про наявність вищевказаних обставин в строк, що не перевищує 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення таких обставин.

1.5. Постачальник не несе відповідальності та не надає консультаційних послуг щодо роботи системи для обміну Е-документами, програми, тощо.

1.6. Покупець зобов’язаний не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні повідомити на електронну пошту Постачальника про неможливість подальшого використання системи для обміну Е-документами, програми, тощо у разі настання такого випадку.

1.7. При вирішенні всіх інших питань, пов’язаних з електронним документообігом, які не врегульовані даним Договором, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України.

1.8. Підписуючи даний Договір Сторони підтверджують, що зареєстровані в системі електронного документообігу «М.Е.Dос» та/або «СОТА» та згодні з відправкою один одному документів, зазначених в п.1.1.2. в електронному вигляді з електронно-цифровим підписом засобами системи електронного документообігу. Посилання на документ в системі електронного документообігу «СОТА» надсилається на електронну пошту Сторони, зазначену в Реквізитах.

 

2. Дійсна ЕДО-угода викладена українською мовою, її оригінал розміщений на вебсайті Постачальника. До ЕДО-угоди застосовуються положення ст. 634 Цивільного кодексу України. За бажанням будь-якої зі сторін ЕДО-угода може бути оформлена в письмовій формі на папері за підписом обох сторін. Будь-яка зі сторін вправі зробити друк ЕДО-угоди і посвідчити її копію.

3. Дійсна ЕДО-угода є невід’ємною частиною будь-якого договору, укладеного між сторонами, який на цю ЕДО-угоду посилається.

4. У всьому, що не визначено цією ЕДО-угодою та Договором, який не неї посилається, Сторони керуються чинним законодавством України.

5. Під час виконання ЕДО-угоди сторони керуються реквізитами, вказаними в договорі, що на неї посилається.